Copyright 2023 - Εκπαιδευτικό Περισκόπιο

Γενικά Πρότυπα Διοικητικά Έγγραφα Γενικά Έγγραφα

Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης λεωφορείου

 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

Στ.................... και στο Γραφείο του ......./θέσιου .................... σήμερα ...................., ημέρα ...................., και ώρα ................. οι παρακάτω υπογραφόμενοι α) ................. του ......../θέσιου ............... .................................... και β) ο Δ/ντής του ΚΤΕΛ ή Τουριστικού Γραφείου ......................................... συζήτησαν και συναποφάσισαν τα παρακάτω :

•1.      Η πρώτη των συμβαλλομένων αναθέτει στο δεύτερο εκπρόσωπο του ......... την πραγματοποίηση ημιημερήσιας διδακτικής επίσκεψης στο ....................................................................

                                      (χώρος)                                           (τόπος)                             

     στις ................................................

                    (ημερομηνία)

•2.      Ώρα αναχώρησης 08.15 π.μ. Ώρα επιστροφής ................. π.μ.

•3.      Διαδρομή ........................................................................

•4.      Μέσο μεταφοράς για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών θα πρέπει να είναι λεωφορείο σε άριστη κατάσταση από μηχανικής - τεχνικής πλευράς και να διαθέτει έμπειρο οδηγό.

•5.      Ως αμοιβή για την παραπάνω διδακτική επίσκεψη ορίζεται το ποσό των ................. €.

•6.      Σε περίπτωση αθέτησης κάποιου από τους παραπάνω όρους ο δεύτερος των συμβαλλομένων θα καταβάλλει το ποσό των .............. €.

Το συμφωνητικό αυτό αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολουθεί

... Διευθυ...... του Σχολείου          ....... Δ/ντής του τουριστικού Γραφείου

                Τ.Σ.Υ.                                                       Τ.Σ.Υ.

 

Βεβαίωση φοίτησης μαθητή - Αίτηση γονέα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ  ......Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ....................

..........................................

..........................................

........./....../ 20....

Αριθμ. Πρωτ.: .........

ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 

Βεβαιώνεται ότι ο ή η μαθητ............................................. του ......................... και της .......................... γράφ.......................... στ.................. κατά το σχολικό έτος 20.....-20......., με αριθμό mητρώου ................ και μέχρι σήμερα ...................., παρακολουθεί τα μαθήματα χωρίς διακοπή.

Η παρούσα χορηγείται στ...... ενδιαφερόμεν.............. ύστερα από αίτηση του για .............................. χρήση.

Ο ή Η Δ/ντ....

Read more ...

Δήλωση σχολικής επιτροπής για εφορεία (πίσω μέρος)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Από τις οποίες προμηθεύτηκαν κάθε είδους αγαθά ή υπηρεσίες οι υπόχρεοι παρακράτησης

   φόρου εισοδήματος της περίπτ. στ΄  της παραγράφου 1 του άρθρου 37α  του ν.δ.  3323 / 1955

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Είδος Αγαθών ή Υπηρεσιών

Ημερομηνία

καταβολής

Καθαρό ποσό

σε  ΕΥΡΩ

Συντελεστής Φόρου

Ποσά φόρου

 που αποδίδονται σε ΕΥΡΩ

ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΟΝΟΜΑ ΄ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ

Αριθμ. Φορ.

Μητρώου

Διεύθυνση επαγ/τος

 ή κατοικίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρακράτηση του φόρου ενεργείται κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής και αποδίδεται στο δημόσιο μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επομένου απ' την παρακράτηση μήνα. Εξαιρετικά οι διαχειριστές πάγιας καταβολής και οι υπόλογοι χρηματικών ενταλμάτων γενικά αποδίδουν το Φόρο στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειάς τους μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επομένου της παρακράτησης μήνα.

 

             (3 / 94 / 137)                                                                                          Προσθήκη                                                                              804 / 2ιβ΄ / 43

 

Βεβαίωση επίσκεψης γονέα

 

                     ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΟΝΕΑ

Οι γονείς όταν εργάζονται στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα. Συχνά τους ζητείται από τον εργοδότη τους ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΟΝΕΑ στο σχολείο για την παρακολούθηση της προόδου του παιδιού τους, όταν παίρνουν άδεια γι' αυτό το σκοπό. Χρήσιμο λοιπόν είναι, να υπάρχει έντυπη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΓΟΝΕΑ και να χορηγείται όταν ζητείται από τον ή την ενδιαφερόμενη [Υπόδειγμα 3ο (χωρίς χαρτόσημο)] και χωρίς αίτηση.

Read more ...

Δήλωση σχολικής επιτροπής για εφορία (εμπρός μέρος)

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

Προς τη Δ.Ο.Υ. .............                                                              Δήλωσης................................

Οικον. Έτος 2006                                                                            Αριθμ. Φακέλου:........................

Μήνας: .......................                                                             Αριθμ. Φορ. Μητρώου: ...............

ΔΗΛΩΣΗ

                            Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από προμήθειες κάθε είδους αγαθών

                            ή παροχής υπηρεσιών από δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., κ.τ.λ.

                                             (περίπτ. στ΄ παραγρ. 1 άρθρου 37α  ν.δ.  3323/1955)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

       (ΕΠΩΝΥΜΙΑ)                                                                                (ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

                                          Ν.Π.Δ.Δ.

(ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

(Δ/ΝΣΗ: ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜ.              ΤΑΧ. ΚΩΔ.                       ΠΟΛΗ Ή  ΧΩΡΙΟ                               ΤΗΛ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ - ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

  (ΕΠΩΝΥΜΟ)          (ΟΝΟΜΑ)          (ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ)         (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ)          (Α.Φ.Μ.)

ΕΙΔΟΣ ΑΓΑΘΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

ΑΞΙΑΣ  (ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΣΥΝ/ΣΤΗΣ

ΦΟΡΟΥ

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ

(ΣΕ ΕΥΡΩ)

α. Υγρά καύσιμα

1%

β. Λοιπά αγαθά

4%

γ. Παροχή υπηρεσιών

8%

ΣΥΝΟΛΟ

Πρόσθετος φόρος λόγω εκπροθέσμου

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Υπεύθυνη δήλωση

Βεβαιώνω υπεύθυνα και με επίγνωση των συνεπειών του νόμου την ακρίβεια της παρούσας δήλωσης.

(ΠΟΛΗ),    .....................  2006

Ο Δηλών

.............................

ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ-ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ                           ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ

Εμπρόθεσμα                                          Ευρώ----------------------------          Ευρώ:-------------------------------

Εκπρόθεσμα                                          Αριθμ. Διπλοτ.:----------------         Αριθμ. Διπλοτ.:---------------------

---------------------------------------           Ημερομηνία--------------------         Ημερομηνία-------------------------

Ο Παραλαβών θεωρήσας                   Ο Εκδότης     Ο Διαχειριστής             Ο Ενεργήσας την Βεβαίωση

     804 / 2ιβ΄ / 44                                          Προσθήκη                                 (3 / 94 / 138)

 

 

 

More Articles ...

 1. Έγκριση ημιμερήσιας διδακτικής επίσκεψης
 2. Πρωτόκολλο πράδοσης παραλαβής σχολικής μονάδας
 3. Αίτηση σύνδεσης εκπαιδευτικού στο ΠΣΔ
 4. Ένσταση απόρριψης αναρρωτικής άδειας
 5. Αίτηση σύνδεσης στο ΠΣΔ σχολικής μονάδας
 6. Πρωτόκολλο καταστροφής άχρηστου υλικού
 7. Οριστική δήλωση παραίτησης από Υπηρεσία
 8. Υπεύθυνη δήλωση
 9. Υπεύθυνη δήλωση απεργίας
 10. Αίτηση για δάνειο από Ταμείο Αρωγής
 11. Ατομικό δελτίο υγείας νηπιαγωγείου
 12. Αίτηση παραίτησης από Υπηρεσία
 13. Ανάληψη υπηρεσίας
 14. Αίτηση κανονισμού μερίσματος
 15. Αίτηση για Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου
 16. Αίτηση χορήγησης δαπάνης εξωνοσοκομειακής περίθλαψης
 17. Αίτηση για δάνειο από ΤΕΑΔΥ
 18. Αίτηση για δάνειο από ΜΤΠΥ
 19. Αίτηση για μετεγγραφή μαθητή
 20. Αίτηση για στεγαστικό από Ταμιευτήριο
 21. Άδεια λοχείας
 22. Άδεια κανονική
 23. Άδεια εξετάσεων
 24. Άδεια για επιμορφωτικούς λόγους
 25. Άδεια για δίκη
 26. Άδεια γάμου
 27. Άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος
 28. Άδεια ανατροφής
 29. Άδεια μητρότητας
 30. Άδεια άνευ αποδοχών
f t g m

Τα τελευταία νέα

Τα πιο δημοφιλή